بخشنامه های راه و ترابری

در این قسمت از وب سایت اترک بار، آخرین بخشنامه های صادر شده در حوزه راه و ترابری و حمل و نقل را مشاهده می کنید.

بخشنامه

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ

این قانون ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ  ﻫﻔﺖ  ﻣﺎده  در  ﺟﻠﺴﻪ  ﻋﻠﻨﯽ  روز  ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ﺑﯿﺴﺖ  و  ﺳﻮم  ﻓﺮوردﯾﻦ  ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۶۷,۲,۱۹ به تایید ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب
بخشنامه

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

ﻣﺎده واﺣﺪه – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻦﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﺎدهﻫﺎ و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ) ﺗﯿﺮﭘﺎرﮐﻬﺎ( ﺑﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮياﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﺎدهاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ  ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ درﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ادامه مطلب
بخشنامه

تمهیدات جدید گمرک جهت تمدید فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۱۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

ادامه مطلب

اطلاع از بخشنامه های کاری بسیار مهم است، زیرا با داشتن این اطلاعات، شما می‌توانید به روز باشید و بهترین تصمیمات را درباره کار خود بگیرید. بخشنامه های کاری حاوی اطلاعاتی درباره قوانین و مقررات جدید، تغییرات سازمانی، محدودیت‌های جدید و دستورالعمل‌های اجرایی هستند که موظفید آنها را پی‌گیری کنید. اگر شما این بخشنامه ها را نادیده بگیرید و اطلاعات لازم را نداشته باشید، ممکن است به گرفتن تصمیمات نادرست منجر شوید یا از فرصت هایی که در اختیار دارید استفاده نکنید.

پیمایش به بالا
Scroll to Top