اترک بار خراسان

آرشیو اخبار، مقالات و بخشنامه ها

مقالات

همه آنچه در مورد بارنامه باید بدانید

بارنامه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حمل و نقل کالاهای بین المللی، بسیار مهم است و برای فروشنده، خریدار و حامل کالا کاربردهای متعددی دارد. با داشتن بارنامه، اطلاعات کامل و دقیقی در مورد مقصد و شرایط حمل و نقل کالا فراهم می‌شود و می‌تواند به جلب اعتماد بین طرفین کمک کند. همچنین، باید به دقت شرایطی که در بارنامه ذکر شده را بررسی کرده و در صورت نیاز، با شرکت حمل کننده بار به اختلافات موجود در شرایط حمل و نقل کالا توجه کنید.

ادامه مطلب...
بخشنامه

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ

این قانون ﻣﺸﺘﻤﻞ  ﺑﺮ  ﻫﻔﺖ  ﻣﺎده  در  ﺟﻠﺴﻪ  ﻋﻠﻨﯽ  روز  ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ﺑﯿﺴﺖ  و  ﺳﻮم  ﻓﺮوردﯾﻦ  ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۶۷,۲,۱۹ به تایید ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
بخشنامه

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی

ﻣﺎده واﺣﺪه – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻦﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺴﺎزي ﺟﺎدهﻫﺎ و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ) ﺗﯿﺮﭘﺎرﮐﻬﺎ( ﺑﻪ وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮياﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﺎدهاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ  ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ درﻗﻠﻤﺮو ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ادامه مطلب...
بخشنامه

تمهیدات جدید گمرک جهت تمدید فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۱۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

ادامه مطلب...

سوالی دارید؟

دریافت مشاوره رایگان در مورد انواع خدمات شرکت کارکیا ترابر آسیا

اگر سوالی در مورد نحوه ارائه خدمات ، حمل ونقل بین المللی و روش های مختلف ارسال و همچنین اطلاع از روند کار می توانید از طریق شماره تماس زیر با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید

پیمایش به بالا
Scroll to Top