جریمه کامیون های ترانزیتی در صورت دیر رسیدن به مقصد

بر اساس بخشنامه جدید ترانزیت، در صورتی که کامیون های عبوری با تأخیر نسبت به زمان تردد بین گمرکات ورودی و خرجی را طی کنند، جریمه خواهند شد.

جهت اعمال جریمه موضوع ماده ١٠٩ قانون امور گمرکی و مرتبط با رویه عبور کالا مطابق بخشنامه‌های قبلی این دفتر (دفتر ترانزیت) و مفاد تبصره ١ ماده ٢ آئین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ و تا هنگام وصول به گمرک مقصد را به ازای هر ٥٠٠ کیلومتر یک شبانه روز مد نظر قرار دهند.

از دیگر مفاد بخشنامه مذکور می‌توان به اعمال جریمه در صورت تأخیر در وصول کالای عبوری نسبت به زمان مندرج در اظهارنامه گمرکی اشاره کرد:

بدیهی است تأکید می‌گردد در صورت وصول با تأخیر کالای عبوری گمرکات می‌بایست ضمن ارزیابی دقیق محفظه حامل کالا و پلمب الصاقی نسبت به مطابقت کامل کالا با اسناد مربوطه مبادرت نموده و در صورتی که کالا با اسناد مربوطه مطابقت داشته باشد در رابطه با تأخیر در وصول کالا و با در نظر گرفتن مهلت مجاز اعلامی طبق ماده ١٠٩ قانون امور گمرکی و لحاظ آخرین میزان جریمه مصوب ابلاغی اقدام لازم را معمول نمایند.

پیمایش به بالا
Scroll to Top